• Yavrukurt İzci Kampı > Bayrak Töreni
  • Yavrukurt İzci Kampı > Kamp Ateşi
  • Yavrukurt İzci Kampı > Ateşi Etkinliği
  • Yavrukurt İzci Kampı > Kahvaltı
  • Pamukova Yavrukurt İzci Kampı
  • Aşure dağıtımı gerçekleştirdik...
  • Ergin İzci Kış Kampı > Yarışmalar
  • Ergin İzci Kış Kampı > Eğitimler
  • Pamukova Ergin İzci Kış Kampı
  • Pamukova Ergin İzci Kış Kampı
  • Pamukova Ergin İzci Kış Kampı
Yavrukurt İzci Kampı > Bayrak Töreni1 Yavrukurt İzci Kampı > Kamp Ateşi2 Yavrukurt İzci Kampı > Ateşi Etkinliği3 Yavrukurt İzci Kampı > Kahvaltı4 Pamukova Yavrukurt İzci Kampı5 Aşure dağıtımı gerçekleştirdik...6 Ergin İzci Kış Kampı > Yarışmalar7 Ergin İzci Kış Kampı > Eğitimler8 Pamukova Ergin İzci Kış Kampı9 Pamukova Ergin İzci Kış Kampı10 Pamukova Ergin İzci Kış Kampı11
TüzükSAKARYA GENÇLİK, SPOR ve İZCİLİK KULÜBÜ
DERNEGİ TÜZÜGÜ


Madde 01 - Derneğin  Adı:


Derneğin adı: SAKARYA GENÇLİK, SPOR ve İZCİLİK KULUBÜ Derneği

Madde 02 - Kuruluş: Bu dernek tüzüğünün
sonunda adları ve adresleri yazılı kişiler tarafından
kurulmuştur.


a) Bu dernek 2003 yılında kurulmuştur.


b) Derneğin merkezi: Sakarya il sınırları
dâhilindedir.


c) Derneğin şubesi yoktur.


d) Dernek yasal çerçevede temsilcilik
açabilir.


Madde 03 - Temsili Renkler:


Kulübü temsil eden renkler Turuncu, Mavi ve
Beyaz'dır.  Kulübün logosu beyaz  zemin üzerinde mavi renkli
"SGK" yazısı, yazının sol tarafında "SGK"yı
simgeleyen mavi  renkli "omuz omuza " dört insanı andıran
adam figürü, bu figürün üstünden paralel bir şekilde turuncu
renk çizgi ve figürün sağ üstünde 2003, SGK yazısının
altında da turuncu renkli "SAKARYA  GENÇLİK, SPOR ve İZCİLİK
KULÜBÜ" yazılıdır. Amblem ise mavi renkli "omuz omuza"
dört insanı andıran adam figürüdür.


Madde 04 - Derneğin Amacı:

a) Çağdaş anlamda bedensel ve
zihinsel spor anlayışını ve ahlakını yaygınlaştıran,
olgunlaştıran ve gelişmesini sağlayan her türlü sportif,
sosyal, kültürel çalışmaları düzenlemek, düzenlenenlere
katılmak, üyelerin fizik ve moral kabiliyetlerini geliştirici
çalışmalar yapmak, sağlam bünyeli, temiz ahlaklı ve yetenekli
sporcular yetiştirmek.


b) Gençlerin bilgi ve beceri yönünden
günümüz ve gelecek dönemin gereklerine göre donatılmış;
milli, ahlaki ve evrensel değerlere bağlı, çevreye duyarlı,
üstün vasıflı, eğitimli, kültürlü ve görgülü bir insan
olarak yetişmesine katkıda bulunmak.


c) İnsanların karşılıklı sevgi ve
saygı duygularıyla, birlik ve beraberlik içinde yaşamasına;
fertler ve toplumlar arasında dostluğun sağlanması, korunması ve
gelişmesi; mutlu, huzurlu ve güvenli olmalarını sağlamaya
yönelik her türlü sosyal çalışma yapmak.


d) Çevre ve Kültür duyarlılığına
sahip resmi ve özel kuruluşlarla dayanışma halinde, temiz ve
yaşanabilir bir çevre idealini benimsemiş milli kültür ve ahlak
sahibi insanlardan meydana gelen bir toplumun oluşmasına katkıda
bulunmak.


e) İzci And ve Türesinin ışığı
altında, gençlerin yapıcı ve yaratıcı taraflarını ortaya
çıkaracak izci üniteleri ve grupları oluşturarak çalışmalarını
programlamak, doğal izci liderlerin eğitilmelerini sağlamak. ,


Madde 05 - Dernekçe Sürdürülecek Çalışma
Konuları Ve Çalışma Biçimleri


Dernek, gayeleri doğrultusunda aşağıda
belirtilen tüm çalışmaları, yasalarda belirtilen esas ve
usullere uygun bir şekilde yapar.


a) Dernek,  çocuk, genç ve
yetişkinlerin her birinin seviyesine uygun olarak bilimsel ve çağdaş
usul ve araçlarla, Türkiye’de faaliyet gösteren ve federasyonu
bulunan her türlü spor dalında (Atıcılık, Atlama,  Atletizm,
Avcılık, Badminton, Basketbol, Beyzbol, Bilardo, Binicilik,
Bisiklet, Bocce, Boks, Bowling, Briç, Buz Sporları, Çim Hokeyi,
Dağcılık, Dart, Ekstrim, Futbol, Geleneksel Spor Dalları, Golf,
Güreş, Halk Oyunları, Halter, Hentbol, Herkes İçin Spor,
İzcilik, Jimnastik, Judo, Kano ve Rafting, Karate, Kayak ve Kızak,
Kuraş, Kürek, Masa Tenisi, Modern Pentatlon, Motosiklet, Okçuluk,
Otomobil Sporları Satranç, Softbol, Sualtı Sporları, Sutopu,
Taekwondo, Tenis, Triatlon, Voleybol, Vücut Geliştirme, Yelken,
Yüzme vs.) faaliyet yapar, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak
spor kulübü teşekkül ettirir, tescilini yaptırır.


b) Her seviyede sportif faaliyetlere
katılan genç ve yetişkinlerle, orta, yüksek ve akademik eğitim
gören öğrencilere karşılıklı veya karşılıksız burslar
verir; ayni ve nakdi yardımlar sağlar, malzeme ve barınma
imkanları temin eder, genç ve yetişkinleri spora özendirici her
türlü faaliyeti yapar.


c) Yurtiçi ve yurtdışında, sportif,
kültürel, eğitim ve kaynaşma amaçlı programlar, sportif
müsabakalar, turnuvalar, eğlence ve yarışlar, şenlikler, anma
günleri, fuarlar, sergiler, piknik ve geziler, ziyaretler,
kermesler, çekiliş, festival, konserler ile konferanslar,
sempozyumlar, seminerler, paneller, açık oturumlar forumlar ve
kurslar düzenler, düzenlenenlere katılır.


d) Açık ve kapalı spor salonları ve
tesisleri, spor okulları, kültür ve spor merkezleri, izci evleri,
lokaller, kitaplıklar, kütüphaneler,  kamp yerleri, okuma ve etüd
salonları ve merkezleri, konferans salonu, misafirhaneler, yurtlar,
pansiyonlar yapar, satın alır, kiralar, kiraya verir ve işletir.


e) Gençlerin serbest zamanlarını
değerlendirmeleri için birlikte kullanabilecekleri araç ve
gereçler temin eder, tesisler kurar ve işletir. Özellikle gençlere
yönelik her türlü beceri, meslek ve sanat kursları açar. Yaz
okulları ve takviye kursları düzenler. Gençlere her alanda destek
olunur.


f) Dernek içinde oluşturulacak
komiteler, komisyonlar veya uzman ya da danışmanlar aracılığı
ile amaç ve çalışma konularında incelemeler ve araştırmalar
yapar. Yurtiçi ve yurtdışı eğitim, danışmanlık ve rehberlik
merkezleri kurar. Üyelerini daha aktif ve verimli kılmak için
hizmet içi eğitim programları düzenler. Kulüpler, komisyonlar ve
çalışma grupları teşekkül ettirir.g) İnsanların ruhen ve bedenen
sağlıklı olması, sağlıklı kalması ve sağlık sorunlarının
çözülmesi için projeler hazırlar, çözüm yollarının
geliştirir, bulunan çözüm yollarının uygulanması için
çalışmalar yapar.


h) Folklor çalışmaları, halk
oyunları, tiyatro, müzik, fotoğrafçılık, resim ve heykel, el
beceri kursları ile edebiyat, diksiyon ve hızlı okuma gibi kişisel
gelişim kursları düzenler.


i) İnsanlar ve toplumlar arasında
dostluğun, sosyal huzurun ve refahın sağlanması için her türlü
faaliyeti yapar, ihtiyaç sahiplerine her türlü ayni (gıda, ev
eşyası, şahsi eşya, yakıt vb.) ve nakdi yardımlarda bulunur.


j) İzciliğin yaygınlaştırılması
ve tanıtılması için her türlü çalışmaları yapar, izcilik
faaliyetlerini destekler. İzci üniteleri ve grupları oluşturur.
Yurt içi ve yurt dışı kamplar, geziler, kurs ve seminerler,
liderlik temel kursu, branş kursları ve uzmanlık kursları
düzenler.


k) Sivil savunmanın yaygınlaştırılması,
tanıtılması ve kişilerin donanımlı kılınması için her
türlü çalışmaları yapar, ilk yardım ve kurtarma faaliyetleri
konusunda üyelerini eğitir, kurslar düzenler, kurtarma ve çalışma
ekipleri oluşturur, sivil savunma faaliyetlerini destekler.
Afetzedelere barınma, beslenme, giyim, sağlık yardımı ve tedavi
başta olmak üzere ihtiyaç duydukları konularda, yardım sağlar.


ı) Tarihi, kültürel ve tabii çevreyi
korumak ve geliştirmek,  çevre bilincini oluşturmak için her
türlü faaliyeti yapar. Çevre temizliği ile ilgili kampanyalar
düzenler. Ağaçlandırma çalışmaları yapar, orman alanları
tesis eder.


m) Milli ve dini gün ve gecelerde,
anma ve kutlama programlan düzenler, konusunda bilgi sahibi olan
kişilere, her türlü ilmi, dini, tarihi, sosyal, kültürel,
ekonomik sahalarda araştırmalar, anketler, kamuoyu yoklamaları,
raporlar, telifler, tercümeler, yaptırır. Bu çalışmaların
sonuçlarını basılı­sesli-görüntülü yayınlar halinde
neşrettirir. Tarihi ve kutsal metinlerin günümüz toplumunca daha
iyi anlaşılabilmesi için bu metinler üzerinde her türlü çalışma
zeminini hazırlar ve elde ettiği sonuçları toplumun ve bireylerin
istifadesine sunar.n) Dernek  amaçları doğrultusunda
yazılı ve görsel-işitsel medyada halkı bilgilendirmeye ve
bilinçlendirmeye yönelik çeşitli sunumlar  yapar. Broşür, afış,
katalog, bülten, dergi, kitap, yıllık, gazete ve benzeri yayınlan
basar ve yayınlar, P.O.P malzemeleri  çıkarır. TV filmi çeker,
CD, DVD gibi her türlü manyetik  ve elektronik  malzeme hazırlar.
Amaçları doğrultusunda her türlü faaliyeti internet ortamında
gerçekleştirebilir. Faaliyetlerini ve görüşlerini  kamuoyuna
duyurmak üzere basın açıklamaları yapar ve bildiriler yayınlar.


o) Dernek, amaçlarını gerçekleştirmek
üzere, başka derneklere  ve federasyonlara kurucu veya üye
olabilir. Başka dernekler, vakıf, sendika, mesleki kuruluşlar  ve
benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı
gerçekleştirmek üzere girişim, hareket vb. adlarla oluşturdukları
tüzel kişiliği bulunmayan geçici nitelikteki platformlar
kurabilir,  kurulmuş olanlara katılabilir,  ortak çalışmalar
yapabilir.  Adı geçen kurumlardan maddi yardım alabilir ve bunlara
maddi yardımda bulunabilir. Dernek amaçları doğrultusunda, siyasi
partilerle işbirliği yapabilir.


p) Dernek, yürürlükteki yasalara
uygun olarak uluslararası faaliyette ve işbirliğinde bulunabilir,
yurtdışında temsilcilik açabilir, yurt dışında dernek veya üst
kuruluş kurabilir veya yurt dışında kurulmuş dernek veya
kuruluşlara katılabilirler, yabancı ülkelerdeki Dernek veya
kuruluşların üyelerini Türkiye'ye davet edebilir, bunların
davetlerine uyarak üyelerini veya üçüncü kişileri dernek adına
yurt dışına gönderebilir. Yurt dışında bulunan kişi, kurum ve
kuruluşlardan ayni ve nakdi yardım alabilir.q) Dernek;  amaçlarını
gerçekleştirmek üzere taşınmaz mal satın alır, bağış kabul
eder, üzerinde her türlü ayni hakları tesis edebilir,  kiralar,
kiraya verebilir, işletebilir ve her türlü inşaatı yaptırabilir,
taşınır mallar, menkul değerler,  araçlar ve haklan satın
alabilir, kiraya verebilir. Yardım Toplama Kanunu ile Kuruluş
Tüzüğü hükümlerine uygun olarak bağış ve yardım alır,
bağış ve yardımda bulunur.r) Dernek gayelerini yerine getirmek
amacıyla iktisadi işletmeler,  Ticari Şirketler kurabilir,
temsilcilikler açabilir.s) Kanun,  yönetmelik ve faaliyet
gösterilen sportif alanlarda bağlı, bulunulan amatör federasyon
ve/veya diğer kuruluşların yayımlayacağı yönetmelik ve
tebliğler ile getirecekleri düzenlemelere uygun olarak sözleşmeli
profesyonel ve amatör sporcu, izci lideri, eğitici, sağlık
personeli, teknik ve idari personel istihdam eder.t) Dernek taşınmaz mallarla ilgili her
türlü tasarrufu yapabilir.u) Dernek, ilgili mevzuat çerçevesinde,
şahıslardan ve muhtelif kuruluşlardan maddi yardım talep
edebilir, bu kuruluşlar tarafından yapılan yardımları kabul
edebilir, bu kuruluşlara yardımda bulunabilir.v) Amaç ve çalışmalarını
gerçekleştirmek için yasalarda öngörülen diğer çalışmaları
yapar.Derneğe Üye Olma, Üyelikten Çıkma Ve
Çıkarılmanın Şart Ve ŞekilleriMadde 06 - Üyelik:Derneklerle ilgili mevzuat hükümlerine göre
dernek üyesi olabilecek olan gerçek ve tüzel kişiler derneğe üye
olabilirler. Derneğin asil üye ve onursal üye olmak üzere iki
çeşit üyesi vardır.- Asil Üyelik: Fiil ehliyetini haiz bulunan
her gerçek kişi ile tüzel kişiler derneğe üye olabilir.- Onursal Üyelik: Fiil ehliyetini haiz bulunan
gerçek kişiler ile tüzel kişilerden, derneğe faydalı olacağı
umulan kişilerin kendi talebi veya 2 asil üyenin teklifi üzerine
Yönetim Kurulu Kararı ile onursal üye olunur. Onursal üyenin oy
hakkı ve aidat verme zorunluluğu da yoktur.Madde 07 - Üyeliğe Girme, Üyelikten Çıkma
Ve Çıkarılma:Derneğe üye olabilmek için yönetim
kurulunun karar vermesi gerekir. Yönetim kurulunca, üyelik için
yapılan başvurular en geç 30 gün içinde karara bağlanır ve
sonuç başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir. Her  üye istifa
hakkına sahiptir. Üyeler o yıla ait aidatlarını tamamen ödemek
ve yazı ile ve yazı ile Yönetim Kuruluna bildirmek sureti ile
dernek üyeliğinden çıkabilir. Üyelik için kanunda veya tüzükte
aranılan nitelikleri sonradan kaybedenlerin dernek üyeliği
kendiliğinden sona erer. Dernek Üyelerinden; - Derneklerle ilgili
mevzuat hükümlerine göre üyelikten çıkarılması gereken, -
Dernekler Kanununda belirtilen yasak faaliyetlerde bulunan, -
Derneğin amacına aykırı davranan, derneğin amacının
gerçekleşmesini güçleştirici veya engelleyici davranış
sergileyen veya derneğin aleyhine faaliyette bulunan, - Senesi
bittiği halde aidatını yazılı ihbara rağmen ödemeyen,  Üyeler
Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.Madde 08 - Üyelerin Hakları:Hiç kimse derneğe üye olmaya ve Dernekte
kalmaya zorlanamaz. Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her
üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır. Üye oyunu şahsen
kullanmak zorundadır. Vekâletle başkasına oyunu kullandıramaz.
Onursal üyelerin oy hakkı yoktur. Tüzel kişinin üye olması
halinde, yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği
kişi oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona
erdiğinde, tüzel kişi adına oy kullanacak kimse yeniden
belirlenir.Madde 09 - Derneğin Organları:Derneğin organları şunlardır: - Genel
Kurul, - Yönetim Kurulu, - DenetimKurulu.Madde 10- Genel Kurulun Teşekkülü:Genel Kurul, derneğe kayıtlı asil üyelerden
teşekkül eden ve derneklerle ilgili kanunlar ile bu tüzükte
belirtilen görev ve yetkileri bulunan en yetkili karar organıdır.Madde 11- Toplanma Zamanı:Genel kurul üç yılda bir Nisan ayında
olağan olarak toplanır. Yönetim ve denetim kurulları gerekli
gördüğü hallerde veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı
isteği üzerine, yönetim kurulu, genel kurulu bir ay içinde
toplantıya çağırmak zorundadır. Yönetim kurulu bu görevi
yapmazsa dernekler kanununun ilgili maddesi uygulanır.Madde 12 - Çağrı Usulü:Genel kurul, Yönetim Kurulunca, en az on beş
gün önceden toplantıya çağrılır. Bu amaçla toplantının
günü, saati, yeri ve gündemi mahalli bir gazete ilanı ile veya
mevzuata uygun diğer usullerle üyelere bildirilir. Bu çağrıda,
çoğunluk sağlanamaması sebebi ile toplantı yapılmazsa, ikinci
toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir.Madde 13 -Toplantı Yeri:Genel kurul dernek merkezinin bulunduğu yerde
yapılabileceği gibi, Yönetim Kurulu kararı ile başka bir yerde
de yapılabilir.Madde 14- Toplantı Yeter Sayısı:Genel kurul dernek tüzüğüne göre genel
kurula katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük
değişikliği ve derneğin feshi hallerinde üçte ikisinin katılımı
ile toplanır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının
ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak;
bu toplantıya katılan üye sayısı derneğin yönetim ve denetim
kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Genel kurul
toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.Madde 15- Toplantı Yapılış Usulü:Dernek genel kurul toplantısı üyelere
bildirilen gün, saat ve yerde yapılır. Genel kurula katılacak
üyeler yönetim kurulunca düzenlenen listelerdeki adları hizasına
imza ederek toplantı yerine girerler. Çoğunluk sağlanamazsa durum
bir tutanakla tespit edilir. Toplantı Yönetim Kurulu başkanı veya
görevlendireceği biri tarafından açılır.Madde 16 - Toplantı Yönetimi:Genel kurulun açılışından sonra toplantıyı
idare etmek üzere bir başkan ve bir başkan vekili ve yeteri kadar
katip seçilir. Toplantının yönetimi genel kurul başkanına
aittir. Kâtipler toplantı tutanağını hazırlarlar. Başkanla
birlikte imzalarlar. Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler
Yönetim Kuruluna verilir.Madde 17- Toplantıda Görüşülecek
Konular:Genel kurul toplantısında gündemde yer alan
maddeler görüşülür. Ancak hazır bulunan üyelerin en az onda
biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen hususların
gündeme konulması zorunludur.Genel Kurulun Görevleri – Yetkileri –
Oy Kullanma Ve Karar Alma Usül Ve ŞekilleriMadde 18 - Genel Kurulun Görev Ve
Yetkileri:- Dernek organlarının seçilmesi, - Dernek
tüzüğünün değiştirilmesi, - Yönetim ve denetim kurullarının
raporlarının görüşülmesi ve kabulü, Yönetim Kurulunun ibrası,
- Üye aidatlarının belirlenmesi. - Yönetim Kurulunca hazırlanan
bütçenin görüşülmesi ve aynen veya değiştirilerek kabulü, -
Dernek için lüzumlu taşınmaz mallarının satın alınması veya
mevcut taşınmaz malların satılması için Yönetim Kuruluna yetki
verilmesi,-Yurtiçinde ve yurtdışında temsilcilik açılması,
yurtiçi ve yurtdışında dernek veya üst kuruluş kurulması veya
kurulmuş dernek veya kuruluşlara katılınması, - Derneğin
feshine karar verilmesi, - Yasalarda  ve bu tüzükte genel kurulca
yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.Madde 19 - Karar Yeter Sayısı Ve Oylama
Şekli:Genel Kurul kararları, toplantıya katılan
üyelerin salt çoğunluğuyla alınır.Oylamanın açık olması esastır. Ancak genel
kurul, gündemin bazı maddeleri için gizli oylama yapılmasına
karar verebilir. Tüzük değişikliklerinde karar nisabı, kongreye
katılan üyelerin üçte iki çoğunluğudur.Yönetim Kurulunun Teşkili-Görev Ve
YetkileriMadde 20 -Yönetim Kurulunun Teşkili:Yönetim Kurulu 5 asil ve 5 yedek olmak üzere
genel kurul tarafından üç yıl için seçilir. Daha önce
seçilenler yeniden seçilebilir. Asil üyelerden boşalma olması
halinde yedek üyelerden sıraya göre çağrılması zorunludur.
Yönetim Kurulu derneğin yürütme ve temsil organıdır; bu
görevini kanuna ve dernek tüzüğüne uygun olarak yerine getirir.
Temsil görevi, Yönetim Kurulunca üyelerden birine veya bir üçüncü
kişiye verilebilir.Madde 21- Yönetim Kurulunun Görev Ve
Yetkileri:-Derneği temsil eder, derneği yönetir ve
faaliyetlerini  yürütür, - Derneğin gelir ve gider hesaplarına
ilişkin işlemleri yapar ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayıp
genel kurula sunar, - Yasaların ve dernek tüzüğünün kendisine
verdiği işleri yapar ve yetkilerini kullanır, - Dernek
faaliyetleri için bina kiralar, lokal açar, lokalin iyi işlemesi
için gerekli tedbirleri alır, - Üye alınmasına veya gerektiğinde
üyelikten çıkarılmasına karar verir, - Genel kurulu olağan veya
olağan üstü toplantıya çağırır,-Uluslar arası faaliyette
veya işbirliğinde bulunulmasına, yürürlükteki yasalara uygun
olarak, yurt dışında bulunan kişi, kurum ve kuruluşlardan  ayni
ve nakdi yardım alınmasına; bunlarla işbirliği yapılmasına ve
karşılıklı yardımlaşmaya dair kararları verir. -Benzer amaçlı
derneklerden, vakıflardan, işçi ve işveren sendikalarından ve
mesleki kuruluşlardan maddi yardım alınmasına ve adı geçen
kurumlara maddi yardımda bulunulmasına dair kararları verir. -
Derneğin, yurt içinde bulunan dernekler, vakıflar, sendikalar,
meslek kuruluşları ile resmi kuruluşlarla ve tüm gerçek ve tüzel
kişilerle işbirliği yapılmasına, karşılıklı yardımlaşmanın
sağlanmasına dair kararları alır. - Genel Kurulun aldığı
kararları yerine getirir, ilgili mevzuat ve dernek tüzüğünün
gerektirdiği diğer görevleri yapar, dernek gayesi doğrultusunda
ve dernek faaliyetleri çerçevesinde genel kurulun münhasıran
yetkisinde olmayan her türlü kararı alır ve uygular. - Derneğin
başka derneklere kurucu veya üye olması durumunda derneği,
yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi
temsil eder ve oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil
görevi sona erdiğinde, dernek adına oy kullanacak kimseyi Yönetim
Kurulu belirler.Madde 22 - Görev Bölümü:Yönetim Kuruluna seçilenler kendi aralarında
bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir muhasip, bir sekreter ve
üye seçerler. - Başkan: Derneği temsil eder ve kararları
uygular. - Başkan yardımcısı: Başkanın bulunmadığı
zamanlarda onun görevlerini yapar. - Muhasip: Derneğin hesaplarını
tutar, muhasebeyi ilgilendiren diğer işlemleri takip eder. -
Sekreter: Derneğin sekreterlik ve yazışma işlerini yürütür,
hesapla ilgili olmayan defterleri tutar.Madde 23 - Toplanma Ve Karar Yeter Sayısı:Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu başkanının
çağrısı üzerine gerekli gördüğü zamanlarda üye tam
sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Kararlar toplantıya
katılanların salt çoğunluğu ile alınır.Madde 24 - Yönetim Kurulunun Tamamlanması:Yönetim Kurulu üye sayısı çeşitli
sebeplerle boşalırsa, eksilen üyelerin yerine yedeklerin sırasıyla
alınması suretiyle Yönetim Kurulu tamamlanır. Buna rağmen
Yönetim Kurulu üye tam sayısının yarısının altına düşerse
dernekler kanununun konuya ilişkin hükümleri uygulanır.Derneğin DenetimiMadde 25 - Denetim Kurulu Seçimi, Görev Ve
YetkileriDenetim kurulu genel kurul tarafından asil
üyeler arasından üç yıl için seçilen üç asil, üç yedek
üyeden kurulur. Seçilen üyeler tekrar seçilebilir. Denetleme
Kurulu üyeleri tek tek veya heyet halinde her zaman dernek
defterlerini tetkik edebilirler. Yönetim Kurulu ve Sekreter
kendilerinden istenilen belge, defter ve bilgileri Denetim Kurulu
üyelerinin tetkikine arz ile mükelleftir. Denetim kurulu her zaman
Yönetim Kurulu çalışmalarını ve bütün işlemlerini genel
kurul adına denetler ve inceler. Bunun sonunda elde ettiği
sonuçları bir rapor ile Yönetim Kuruluna ve toplantılarda Genel
Kurula bildirir.Madde 26 - Derneğin İç Denetimi:Derneğin iç denetimi esastır. Genel kurul,
yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim
yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim
yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız
denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim
kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Denetim kurulu;
tüzükte gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için
sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda
faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların
mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını,
dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı
geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor
halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.
Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge
ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya
verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme
isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.Madde 27- Genel Kurul Toplantısı Ve
Organlara Seçilenlerin İdareye Bildirilmesi:Genel kurulu izleyen otuz gün içinde, yönetim
kurulu ve denetim kurulu ile derneğin diğer organlarına seçilen
asıl ve yedek üyeleri mülki idare amirliğine bildirilir. Dernek
organlarında ve yerleşim yerinde meydana gelen değişiklikler de
aynı usule tabidir.Derneğin Gelirleri Ve Aidat Miktarı:Madde 28 - Dernek Gelirleri:Derneğin gelirleri ve kaynakları
şunlardır:-Üyelerden alınan giriş ve yıllık aidatlar. Bu
aidatların miktarları genel kurul tarafından belirlenir. Üyelerden
giriş ödemesi olarak 75 TL , aylık olarak da 20 TL dır.  -Spor
müsabakaları, yapılan yayınlar, düzenlenen konser, eğlence,
gezi, seminer, temsil, konferans gibi dernek faaliyetlerinden
sağlanan gelirler, - Basılı kağıt ve vs. satış gelirleri, -
Derneğin iktisadi işletmelerinden  elde edilen gelirler, - Derneğe
yapılan her türlü şartlı ve şartsız bağışlar ve yardımlar,
- Mevcut mal ve nakit varlığının değerlendirilmesi ile oluşan
gelirler, - Menkul ve gayrimenkul alır ve satar, kiralar; - Yurt
içinden veya dışından doğrudan doğruya veya vasiyet yoluyla
hakiki veya hükmi şahıslar tarafından bağışlanan menkul veya
gayrı menkuller ile her türlü kıymet ve haklar, - Mevzuata uygun
diğer gelirler.Madde 29 - Gelirlerin Tahsili Ve Muhafazasi:Dernek gelirleri dernek mevzuatına uygun
makbuzlarla  veya derneğe ait banka hesabına yatırılmak sureti
ile tahsil olunur. Yetkili kişi veya kişilerin imzası ile çekilir.
Yönetim Kurulunca mevzuat çerçevesinde her yıl için belirlenecek
miktardaki para kasada bulundurulabilir. Bu miktarın fazlası
beklemeden bankaya yatırılır.Madde 30 - Harcamalar:Dernek giderleri bütçeye uygun olarak
yapılır. Bu harcamalar belgelere dayanır.Madde 31- Derneğe Yapılacak Yardımların
Ve Alınacak Borçların Şartları:Dernek, ihtiyaç duyulması durumunda, her
türlü giderlerini karşılamak üzere, genel kurulda kabul edilmiş
olan gelecek dönem bütçesinin giderler toplamını aşmamak
kaydıyla Yönetim Kurulu kararı ile gerçek ve tüzel kişilerden
borç alabilir. Borçların geri ödeme tarihleri, borç alma kararı
alan Yönetim Kurulunun görev süresinin biteceği tarihten sonraki
bir tarih olamaz.Madde 32 - Defter Ve Kayıtları:Dernekler mevzuatının defter ve kayıtlara
ilişkin hükümlerinde belirtilen defter ve kayıtların tutulması
zorunludur. Defterlerin tasdikli olması zorunlu olanları noterden
veya dernekler biriminden tasdik ettirilir. Bu defterlerin ve
gelir-gider belgelerin saklanma süresi özel kanunlarda gösterilen
süreye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere beş yıldırMadde 33- Gelir Ve Giderlerdeki Usul:Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır
ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Dernek gelirlerinin
bankalar aracılığı ile toplanması halinde banka tarafından
düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi
yerine geçer. Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak
alındı belgeleri, ilgili yönetmelik doğrultusunda yönetim kurulu
kararı ile bastırılır. Dernek gelirlerini toplayacak kişiler
yönetim kurulu kararıyla belirlenir ve bunlar adına yetki belgesi
düzenlenir. Madde 34- Temsilcilik:Dernek, genel kurul kararı ile gerekli gördüğü
yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik
açabilir. Temsilcilikler,  dernek genel kurullarında temsil
edilmezler. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla
temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o
yerin mülki idare amirliğine yazılı olarak bildirilir.Derneğin Feshi Ve Malların TasfiyesiMadde 35 - Derneğin Feshi:Dernek genel kurulu derneğin her zaman feshine
karar verebilir. Ancak karar verilebilmesi için genel kurula katılma
hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en az üçte ikisinin
toplantıda hazır bulunmaları şarttır. İlk toplantıda bu
çoğunluğun sağlanamaması halinde üyeler dernek tüzüğünün
ilgili maddesine göre ikinci toplantıya çağrılır. Feshe ilişkin
kararın toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu
ile verilmesi zorunludur.Madde 36 - Malların Tasfiyesi:Derneğin feshine karar veren Genel Kurul,
Dernek mallarının tasfiyesi için üç kişilik bir heyet seçer.
Bu heyet, dernek mallarını, alacak ve borçlarını tespit eder,
alacaklarını alır, borçlarını öder. Feshe karar veren Genel
Kurul, malların hangi kuruluşa devredileceğine de karar verir.Madde 37 - Belirtilmeyen Konular:Bu tüzükte açık hüküm bulunmayan durumlar
için Dernekler  Kanunu ile Türk Medeni Kanununun derneklere ilişkin
hükümlerine  ve ilgili yönetmeliklere başvurulur.


 
» Tarihçe
» Tüzük
» Yönetim ve Ekibimiz
» Vizyon
» Misyon
» Nasıl İzci Olurum
» İletişim